Print head

Försvarsunderrättelsedomstolen är en specialdomstol som prövar ansökningar om tillstånd till signalspaning. Tillstånd söks av signalspaningsmyndigheten (Försvarets radioanstalt, FRA) på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten (NOA).

Signalspaning ska bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. Verksamheten får bara avse utländska förhållanden.

Domstolen består av en ordförande, en eller högst två vice ordförande samt minst två och högst sex särskilda ledamöter. Ordföranden och vice ordförandena ska vara lagfarna med erfarenhet av tjänstgöring som domare. De särskilda ledamöterna ska tillgodose  domstolens behov av kompetens rörande bl.a. underrättelseverksamhet och integritetsskydd.

I domstolen finns ett kansli med kanslichef och administrativ personal.

Domstolens sammanträden är i regel inte offentliga. I mål vid domstolen bevakas enskildas integritetsintresse av integritetsskyddsombud som förordnas av regeringen efter  förslag från Sveriges advokatsamfund och Domarnämnden.

All spaning som FRA får bedriva kräver tillstånd av domstolen. Av ett tillstånd ska framgå bl.a. det inhämtningsuppdrag för vilket signalspaning får ske, vilka signalbärare och sökbegrepp som får användas samt vilka villkor i övrigt som behövs för att begränsa intrånget i enskildas personliga integritet. Domstolens beslut kan inte överklagas.

Det ankommer på Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten att, utöver andra uppgifter, tilldela FRA signalbärare i enlighet med domstolens beslut samt kontrollera att domstolens beslut följs. Domstolen står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet när det gäller personuppgiftsbehandlingen vid domstolen.

Domstolen inrättades den 1 december 2009 och ersatte då Signalspaningsnämnden. Ett av syftena var att förstärka integritetsskyddet vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

 

Print footer