Print head

Författningar och förarbeten

Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Propositionen Lag om försvarsunderrättelseverksamhet (prop.1999/2000:25)

Betänkandet Underrättelsetjänsten – en översyn (SOU 1999:37)

Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Propositionen En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (prop. 2006/07:63)

Departementspromemorian En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2005:30)

Propositionen Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (prop. 2008/09:201)

Departementspromemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 2009:1)

Propositionen Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (prop 2011/12:179

Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

Propositionen Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (prop. 2008/09:201)

Departementspromemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 2009:1)

Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

Aktuell version av lagstiftningen finner du på lagrummet.se

Print footer